Tel : T:02-2636-4873 FAX:02-2636-4874
평일 09:00~19:00
토요일 09:00~16:00
공휴일 휴무
  E-mail 문의
신한 110259714253
기업 14701795204011
예금주: 문영석
 
 
용접부품 용접부품 > 프라즈마부품 > 전체조회
 
총 41건 정렬 : [가격] [높은가격] [제품명] [제조사]
 
 
프라즈마 헤드(P-80용)
40,000원(기본가) 
 
 
 
프라즈마 헤드(P-120용)
42,000원(기본가) 
 
 
 
프라즈마 헤드(P-40용)
40,000원(기본가) 
 
 
 
태우프라즈마헤드
90,000원 
 
 
 
프라즈마 전극
1,500원 
 
 
 
프라즈마 노즐(접촉식,일반형)
1,800원(기본가) 
 
 
 
P-40용 전극,노즐세트
1,200원(기본가) 
 
 
 
프라즈마 쉴드캡
1,800원(기본가) 
 
 
 
프라즈마 가이드링
1,000원 
 
 
 
태우전극
2,500원 
 
 
 
태우노즐
2,500원 
 
 
 
태우쉴드캡
2,000원 
 
 
 
원형절단 콤파스
22,000원 
 
 
 
전극,노즐세트(고급형) (품절)
35,000원 
 
 
 
NOZZLE (종합80A)
전화문의요망 
 
 
 
ELECTRODE (HITACHI 50A)
전화문의요망 
 
[1][2][3]
인증마크 회사소개 | 이용약관 | 개인정보취급방침 | 이용안내
상호 : 유진웰딩 | 대표자(성명):문영석 l 개인정보관리책임자 : 문영석
사업자 등록번호 안내 113-01-93286 [사업자정보확인] | 통신판매업 신고번호 : 20002-00610
주소: 서울특별시 구로구 경인로55길58(영화빌딩B동114-115호) | 전화 : T:02-2636-4873 FAX:02-2636-4874
Contact 메일 for more information. Copyright ⓒ 2008 유진웰딩 All rights reserved.